تاريخچه انجمن موبدان یزد و تهران

                                               از: بوذرجمهر پرخیده


در سال هاي آخر سلطنت خاندان قاجار در ايران، اكثريت زرتشتيان ايراني، در شهرهاي يزد و كرمان و دهات اطراف اين دو شهر تمركز پیداکرده بودند،و زندگی همراه با رنج و زحمتی داشتند. در پايتخت مملكت ــ تهران ــ تعداد زرتشتيان چندان زياد نبود . به موجب آمارگيري دقيقي كه شادروان كيخسروجي خانصاحب دومين نماينده پارسيان هندوستان در سال ١٢٦١ يزدگردي ( ١٢٧١ خورشيدي ) از زرتشتيان ايران به دست آورده بود؛ تعداد زرتشتيان ساكن شهر يزد و دهات اطراف آن 6908 نفر و تعداد زرتشتيان ساكن شهر كرمان و دهات اطرافش ١٩٧٣ نفر بوده اند؛ در صورتي كه در آن سال درتهران تنها 295 نفر زرتشتي ساكن بوده اند .

      كنكاش موبدان یزد

در آن روزها هنوز موبدان به تهران نیامده بودند و همگی در يزد و كرمان
مي زيستند. موبدان ساكن يزد براي اينكه بتوانند هزينه زندگي خود و خانواده خود را تامين نمايند، به اجبار هر چند سال يك بار راهي هندوستان می شدند و در شهر بمبئي به كار موبدي مي پرداختند و پس از چند سال دوري از ميهن با انبانی پر به نزد خانواده خود بر مي گشتند. در آمار كيخسروجي كه در بالا به آن اشاره نموديم، تعداد موبدان ساكن يزد در سال 1271 خورشيدي؛ ٣٥ نفر سرشماری شده و در هرصورت در سال هاي بعد هم تعدادشان از سي نفر كمتر نبوده ا ست .

امور داخلي موبدان ساكن يزد ، از قبيل تقسيم بندي محلات مختلف شهر يزد و دهات زرتشتي نشين اطراف آن از نظر امور مذهبي و تعيين قسمت كار هر موبد كه به نام« هوشت »معروف بود و تعيين مقدار هديه اي كه بهدينان براي انجام هر يك از كارهاي مذهبي بايستي به موبدان بدهند و نيز رسيدگي به شكايت موبدي از موبد ديگر كه در هوشت او دخالت كرده و يا شكايتي كه بهدينان گهگاه از موبدان داشتند و بالاخره رياست كلي موبدان ساكن يزد ، با دستور بزرگ وقت بود كه به همه اين كارها رسيدگي مي كرد .

چون روانشاد «دستور نامدار دستور شهريار» ، دستور بزرگ يزد ، نيز همانند ديگر موبدان مجبور بود براي تامين معاش خود و خانواده اش چندسال يكبار به بمبئي سفر نمايد و برگشتش به يزد اغلب مدت ها به طول مي انجاميد، براي اينكه هنگام مسافرت دستور بزرگ،  امور موبدان به گونه ای شايسته پيشرفت داشته و اختلال و کوتاهی در كارشان پيدا نشود ، عده اي از موبدان تحصيل كرده و روشنفكر به دور هم جمع شده، با حضور و شركت شخص دستور بزرگ به هم اندیشی و هم فكري پرداختند و بالاخره پس از گفتگو و شور طولاني تصميم گرفتند، گروهی را به پيروي از انجمن مغان گذشته، معين نمايند تا در زمان هایی كه دستور بزرگ در سفر هستند، به كار موبدان رسيدگي نمايد تا وقفه اي در امور ديني حاصل نشود و در سال هايي كه دستور بزرگ در يزد حضور دارند، باز هم خود  ايشان به عنوان رييس آن انجمن و با مشورت و كمك هموندان آن كارهاي ديني و امور مربوط به حرفه موبدي و موبدان يزد را اداره نمايند .

اين تصميم پس از چندين جلسه شور و مذاكره به مرحله اجرا در آمد و بالاخره در روز ارديبهشت و فروردين ماه ١٢٨٥ يزدگردي ( شهريور ماه ١٢٩٤ خورشيدي ) سازماني به نام كنگره« اتورنان» در يزد تاسيس شد كه چهار ماه بعد بنا به پيشنهاد روانشاد كيخسرو شاهرخ به «كنكاش موبدان يزد» تغيير نام داد . نخستين اعضاي كنكاش كه از سوي موبدان ساكن يزد انتخاب شده بودند عبارتند از :

شادروانان دستور نامدار دستور شهريار آذرگشسب ( رييس )، موبد رستم موبد خسرو صداقت ( نايب رييس )، موبد رستم موبد خدابخش ماونداد و موبد مهربان دستور تيرانداز مزديسني ( به اشتراك دبير ودفتر دار ) ، موبد خدا بخش موبد كيخسرو ( عضو ) موبد جمشيد موبد بهمن جمشيدي ( عضو ) ،موبد خسرو موبد جمشيد موبد ( عضو ).

 در صورت جلسه مجمع عمومي موبدان وگزارش اولين جلسه از سال اول فعاليت كنكاش موبدان يزد  همان گونه که در تصوير می بینید، چنين نوشته شده است:« ...گروه موبدان در تاريخ روز فرخ ارديبهشت امشاسفند و فروردين ماه 1285 يزدگردي مطابق بيست و سوم برج اسد توشقان ئيل سنه ١٣٣٣ هجري سال 837 جلالي در موقعي كه براي گرفتن واج يشت رفتون در پاي حضرت آتش ورهرام گردآمده بودند .........تصويب نمودند كه يك هيئت هفت نفري در ميان موبدان به اكثريت آراء انتخاب شود ....و به موجب رأي مخفي هفت نفر آقايان معينه در ذيل انتخاب و از امروز الي دو سال كليه سرنوشت خودمان را بآنها سپرديم كه مطابق مرامنامه ذيل معمول و مجلسي به نام كنگره اتورنان تشكيل و انشاء الله با همت و كوشش عالي و عزم راسخ و رأي مستقيم عزت و نيكنامي از دست رفته را اعاده دهند ....»

اين كنكاش در كار خود بسيار موفق بود و در همان سال هاي اول به اقدامات مفيدي دست زد كه به چند قسمت آن اشاره مي كنيم :

١ ـ رسيدگي به امور داخلي موبدان و تقسيم هوشت بين آنان در اوايل بهار هر سال و نيز حل و فصل مناقشات بين آنها رسيدگي به شكايات واصله از بهدينان .

٢ ـ پاسخگويي به پرسش هاي ديني بهدينان وايراد سخنراني ها به منظور آگاه كردن همكيشان به اصول مذهب و تعليمات اشو زرتشت .

٣ ـ اقدامات جدي در راه گشايش دوباب مدرسه ابتدايي در محله دستوران يزد يكي براي تعليم پسران و ديگري ويژه دختران .

دبستان پسرانه موبدان كه در سال 1285 يزد گردي ( ١٢٩٥ خورشيدي ) از طرف كنكاش موبدان يزد با كمك مالي روانشاد رستم موبد خسرو صداقت گشايش يافت پس از درگذشت شادروان دينيار فرزند ناكام مشاراليه به دبستان دينياري تغيير نام داد كه تا به امروز در يزد مشغول اشاعه فرهنگ است . ولي مدرسه دختران موبدان چند سال بعد، پس از تأسيس مدرسه دخترانه ماركار ، به آن ادغام شد .

٤ ـ يكي از اقدامات بسيار ارزنده كنكاش موبدان قدغن كردن قرباني مهرايزد در بين موبدان و بهدينان ساكن يزد بود .

در آن روزها تقريباً همه خانواده هاي موبدان مقيم يزد در جشن مهرايزد مهرگان
( روز مهر از ماه مهر ) گوسفندي را به نام فرشته مهر سر بريده قربان مي كردند و چون اين كشتار دستجمعي گوسفندان بي آزار به عنوان قرباني ، با اصول مذهب زرتشت و فرمايشات پيامبر بزرگ ايران باستان، كه درگاتهاي اهنود كشتار بيرحمانه حيوانات رانكوهش كرده مغايرت داشت ، و از طرف ديگر باعث چشم و هم چشمي شده به طوري كه خانواده كم در آمد نيز به پيروي از ديگران هر سال با پول قرضي به اينكار متوسل مي شدند و تا ماهها بعد كمرشان از زير بار وام سنگين راست نمي شد ، كنكاش موبدان با روشن بيني خاص خود كشتار و قربان كردن گوسفندان را در جشن مهرگان قدغن نمود كه خوشبختانه بسيار موثر واقع شد و اكثريت نزديك باتفاق از آن دست كشيدند .

٥ ـ گشايش قرائت خانه موبدان در محل گهنبار خانه جنب دبستان دينياري يكي ديگر از كارهاي مفيد كنكاش موبدان يزد بود كه سال ها مورد استفاده همكيشان اعم از بهدين يا موبد قرار مي گرفت و چند سال پس از انحلال كنكاش موبدان يزد تعداد ١٧١ جلد كتاب باقيمانده از قرائت خانه بزرگ موبدان در سال 1352خ. به كتابخانه هورشت تحويل گرديد .

در رسيد مربوط به تحويل و تحول كتابها چنين نوشته شده است: در ساعت شش بعد از ظهر روز پنجشنبه هفتم تير ماه ١٣٥٢خ. يك عدد قفسه محتوي ١٧١ جلد كتاب اهدایي كنكاش موبدان يزد به كتابخانه هورشت طبق صورت پيوست از طرف آقاي موبد هرمزيار موبد اردشير خورشيديان نماينده كنكاش موبدان يزد تحويل اينجانب اسفنديار كرمانيان مدير داخلي كتابخانه هورشت گرديد.

٦ ـ كنكاش موبدان يزد هم چنين به منظور تعليم و تربيت موبدان تحصيل كرده دو تن از موبدا زادگان را ازيزد به تهران فرستاد تا دركالج آمريكايي آن روز ( دبيرستان البرز امروز ) تحصيل نمايند و پس از دو سال آن دو نفر را براي تكميل معلومات مذهبي به بمبئي گسيل داشت و در زير سرپرستي انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي در موسسه كاما اتورنان CAMA ATHORNAN INSTITUTE  به فرا گرفتن معلومات مذهبي زرتشتيان پرداختند و در سال 1936 ميلادي ( 1315 خورشيدي ) هر دو نفر از آن موسسه فارغ التحصيل شده به ايران مراجعت نمودند . اين دو تن كه از اعضاي برجسته كنكاش موبدان تهران و از موبدان تحصيل كرده و دانشمند جماعت زرتشتي و باعث افتخار و سربلندي طبقه موبدان بودند ، عبارتند از :  موبد فيروز آذر گشسب و موبد رستم شهزادي .

كنكاش موبدان يزد تا سال 1342 خورشيدي به فعاليت خود ادامه داد و چون در آن سال آقاي موبد رستم آذر گشسب ، رييس وقت كنكاش موبدان يزد ، با خانواده به تهران آمد و در تهران اقامت كردند و اكثريت موبدان يزدي هم به تهران نقل مكان نموده بودند، از آن سال كنكاش موبدان يزد و كنكاش موبدان تهران با هم ادغام شدند .

كنكاش موبدان تهران / دوره اول

شماره زرتشتيان تهران كه در سال 1271 خورشيدي تنها ٢٩٥ نفر بود به تدريج رو با افزايش گذاشت و به موجب صورتي كه از سوي انجمن زرتشتيان تهران در نامه ماهانه اطلاعات به شماره ٣٢ مورخ آبان ماه ١٣٢٩ انتشار يافته شماره زرتشتيان ساكن تهران در سال مورد بحث از مرز 3500 تن گذشت .[1]

بيشتر موبدان ساكن يزد و كرمان نيز پا به پاي ديگر برادران زرتشتي به منظور يافتن كار مناسب و بهبود بخشيدن به وضع زندگي خود به اتفاق خانواده به تهران نقل مكان نموده بودند و در آن سال ( 1329خورشيدي ) تعداد موبدان مقيم تهران از آنهايي كه در كرمان و يزد مانده بودند افزون ترمي نمود .

در اوايل سال 1330 خورشيدي موبدان و موبد زادگان ساكن تهران به منظور بهبود بخشيدن به وضع موبدان وحمايت از منافع فردي و اجتماعي آنان جلساتي متعدد بر پا نموده و در پايان اين گردهم آيي ها تصميم گرفتند كه  سازماني بنام كنكاش موبدان تهران تاسيس نمايند . با اين تصميم اساسنامه و مرامنامه مربوط را تنظيم نمودند و بالاخره در جلسه اي كه در روز دوازدهم مهرماه ١٣٣٠ خورشيدي با حضور ٢٧ تن از موبدان و موبد زادگان مقيم تهران بر پا شده بود .مرامنامه و اساسنامه تنظيمي خوانده و مورد تصويب قرار گرفت و سپس اخذ رأي به عمل آمده و يازده تن افراد نامبرده زير به عنوان اعضاي اولين دوره كنكاش موبدان تهران انتخاب شدند .

روانشاد رستم موبد خدا بخش ماونداد ( رييس ) ، روانشاد فريدون موبد رستم صداقت ( نايب رييس ) ، روانشاد موبد اردشير موبد هرمزديار آذر گشسب ( دبير ) ،روانشاد اردشير موبد مهربان پرتوي ( گزارش نويسي ) ، آقاي رستم موبد بهرام زرتشتي ( صندوقدار ) ، آقاي بهمن موبد شهريار موبد ( حسابدار ) ،موبد فيروز دستور نامدار آذر گشسب  ، روانشاد موبد رستم موبد دينيار شهزادي ،روانشاد مهندس بهمن موبد جمشيد جمشيدي ، دكتر مهربان موبد شا بهرام شهرويني و آقاي اردشير موبد خداداد موبد .

كنكاش موبدان تهران در اولين دوره دو ساله خود دست به اقداماتي زده :

١ ـ اولين اقدام كنكاش تهيه وتنظيم آيين نامه داخلي و به تصويب رساندن آن در مجمع همگاني موبدان و موبد زادگان مقيم شهر تهران بود تا كنكاش بتواند برابر مفاد آن جلسات خود را برپا نموده و به اقدامات اساسي دست زند .

٢ ـ از آنجايي كه كنكاش موبدان در نخستين روزهاي بنيانگذاري سرمايه اي نداشت تا بودجه روزمره خود را طبق آن تنظيم و برگزار نمايد ، در جلسات اوليه ، كنكاش براي تهيه سرمايه  در فكر چاره جويي برآمد و در نخستين گام مقرر شد از هر يك از اعضاي كنكاش مبلغي به طور ماهيانه دريافت شود . ضمناً چون كانون مزديسنان يزد ، كه سالها در يزد فعاليت داشته و به مناسبت سفر و اقامت اكثريت اعضاي آن به تهران ، در حال فترت بسر مي برد ، از سوي كنكاش موبدان تهران از موبد اردشير آذرگشسب مدير سابق كانون نامبرده خواسته شد كه سرمايه كانون را كه يك پول جماعتي است ، حال كه كانون منحل شده است ، در اختيار كنكاش موبدان قرار دهد ومشاراليه پس از كسب اجازه كتبي از اعضاي كانون مورد بحث به اين موضوع جامه عمل پوشانده و مبلغ 9585 ريال سرمايه كانون مزديسنان يزد را طي چكي به كنكاش موبدان تهران پرداخت نمود .

٣ ـ جلسات اوليه كنكاش به واسطه نداشتن محل معين در منزل يكي از اعضاء برگزار مي شد، ولي در ماه دوم تاسيس اطاقي در منزل شادروان بهمن زين آبادي واقع در خيابان پهلوي سابق نزديك چهار راه منگل را اجاره نمود و صندلي هايي نيز با سرمايه كنكاش خريداري و جلسات بعدي مرتب در آن محل برگزار مي شد اجاره محل كنكاش كه ماهيانه مبلغ پانصد ريال تمام بود از طرف روانشاد موبد فريدون صداقت پرداخت مي گرديد .

٤ ـ براي به ثبت رساندن كنكاش نيز در همان روزهاي نخست اقداماتي انجام گرفت تا بالاخره در تاريخ 6/12/1330 پروانه رسمي به شماره 281 از سوي اداره شهرباني به نام كنكاش موبدان صادر شد.  

٥ ـ به منظور اشاعه مذهب زرتشت و راهنمايي بهدينان تصميم گرفته شد كه
مجله اي به نام « پيك كنكاش موبدان» انتشار يابد . نخستين شماره پيك در فروردين سال ١٣٣١ از زير چاپ خارج و ميان موبدان و بهدينان پخش گرديد كه مورد استقبال شايان همگي قرار گرفت و در اثر تشويق همكيشان عزيز نگارش آن ، كه به طور فصلي (سالي چهار شماره ) منتشر مي شد ، ادامه يافت و رويهم رفته پنج شماره پيك چاپ و منتشر شد كه تاريخ چاپ آخرين شماره تيرايزد و تيرماه ١٣٢٢ يزدگردي برابر دهم تيرماه ١٣٣٢ خورشيدي بود . ضمناً كنكاش در طول مدت دوره دو ساله فعاليت خود براي روشن كردن اذهان همكيشان گرامي به پرسش هاي مذهبي و اجتماعي آنان پاسخ هاي مقتضي مي داد كه اغلب آنها در شماره هاي پيك منعكس مي شد .

٦ ـ با انجمن ها و سازمان هاي زرتشتي چه در داخل ايران و چه در خارج باب مكاتبه را باز نموده بود و به ويژه از انجمن پارسي پنچايت در بمبئي تقاضاي ارسال كتابهاي مذهبي نمود تا بتواند به ياري خدا كتابخانه اي براي استفاده عموم تاسيس نمايد . درخواست كنكاش مورد قبول واقع شده و 42 جلد كتابهاي مذهبي از سوي پارسي پنچايت دريافت شد ، كه به طور موقت در محل كنكاش نگهداري مي شد .

از بدو تأسيس كنكاش موبدان تهران ازسوي چند تن از اعضاء و گردانندگان انجمن زرتشتيان تهران مخالفت ها و كارشكني هايي در كار كنكاش مي شد و استعفاي پنج نفر از اعضاي گردش دوم كنكاش نيز توسط يكي از اعضاي برجسته انجمن وقت جمع آوري و ارسال شده بود . در مقابل اين گونه كارشكني هاي ناجوانمردانه بهتر آن ديده شد كه كنكاش به حال فترت در آيد .

كنكاش موبدان تهران/ دوره فترت

به مناسبت استعفاي دستجمعي پنج تن از اعضاي كنكاش در اولين جلسه گردش دوم ( دوره اول ) ، كنكاش موبدان تهران به حال فترت در آمد و از آن تاريخ تا سال 1358 خورشيدي جلسات كنكاش به طور رسمي تشكيل نمي شد ، ولي هر وقت موضوع حادي پيش مي آمد كه احتياج به گردهم آيي و رسيدگي به موضوع احساس مي شد جلساتي در منزل يكي از موبدان و از سال 1353 به بعد در محل سازمان محترم فروهر برگزار مي شد ، و موضوع با حضور و شركت عده­اي از موبدان و موبدزادگان مورد بررسي قرار مي گرفت . اين وضع تا سال 1358 كه دوره جديد كنكاش موبدان تهران آغاز شد ، ادامه داشت در طول اين سالهاي متمادي كنكاش موبدان اقداماتي براي بهبود حال موبدان به مورد اجراء در آورده كه ما سه فقره آن را ذيلاً به اطلاع مي رسانيم :

١ ـ به طوري كه در پايان گفتار مربوط به كنكاش موبدان يزد اشاره نموديم در سال 1342 خورشيدي آقاي موبد رستم آذر گشسب ، ریيس وقت آن كنكاش ، با خانواده به تهران آمده اقامت دايمي اختيارنمودند . در آن هنگام تعداد موبدان و موبد زادگان ساكن يزد به حداقل خود رسيده و اكثريت آنها با خانواده به سوي پايتخت سرازير شده سكنا ، گزيده بودند . از همه موبدان و موبدزادگان مقيم تهران به موجب آگهي دعوت به عمل آمد تا در روز آدينه ٢9 آذر ماه ١٣٤٢ در جلسه اي كه در منزل آقاي فريدون زرتشتي واقع در خيابان ويلا  به منظور مذاكره درباره سه موضوع زير است شركت نمايند  

١ ـ سرمايه كنكاش موبدان يزد

٢ ـ سرمايه كنكاش موبدان تهران

٣ ـ  تزئينات طلائي و نقره اي مربوط به نوزوتي موبدان

و از همه موبدان و موبد زادگان مقيم تهران تقاضا شد كه در ساعت مقرر در جلسه نامبرده حضور بهم رسانند .

در اين جلسه كه در منزل آقاي فريدون زرتشتي برگزار شد و در چند جلسه بعد درباره هر سه موضوع بالا بحث مفصل و تبادل آراء به عمل آمد كه ما در اين بخش تنها به دو موضوع اولي مي پردازيم .

سرمايه كنكاش موبدان يزد در آن موقع در حدود شانزده هزار تومان (000 ، 160 ريال )  بود در حالي كه سرمايه كنكاش موبدان تهران تنها هفتصد و پنج تومان ( 050 ،7 ريال ) بود و پس از چند جلسه مذاكره و بحث تصميم گرفته شد كه كل سرمايه را به يكي از بانكها ، به عنوان سپرده ثابت به نام سه نفر از معتمدين موبدان ( موبدرستم آذرگشسب دكتر سهراب خدا بخشي  ـ آقاي هرمز ياربرزين ) بسپارند و اينكار در پايان سال 1342 عملي شده هر دو كنكاش با هم ادغام شدند .

٢ ـ موضوع زيور آلات نوزودي كه موبد رستم آذر گشسب آنها را با خود از يزد آورده بود وقت چندين جلسه گردهمائي موبدان را به خود اختصاص داد و سالها طول كشيد تا تصميم قطعي درباره آنها گرفته شود .

در صورتجلسه روز پنجشنبه ٢٥/٣/٥٢ كه در منزل موبدرستم آذرگشسب منعقد شد چنين نوشته شد: « در مورد زينت آلات طلا و نقره جهت تاج و پنام و ورس موبد زادگان ، در هنگام برگزاري مراسم نوزودي ، اهدايي افراد زرتشتي از قديم كه تا حال در صندوق بانك ملي از طرف كنكاش موبدان بنام موبد رستم آذر گشسب به امانت گذارده شده بود و جهت بازديد آقايان موقتاً بيرون آورده شده و در معرض ديد همه قرارگرفت مذاكرات مفصلي به عمل آمد و پيشنهاد هاي زير ارائه گرديد : اول آنها را بايد فروخت و وجه آن را به بودجه كنكاش موبدان ضميمه كرد

ـ دوم يك مجسمه اي از موبد زرتشتي با دستار تهيه و اين جواهرات و اين زيور آلات را مانند سابق بر دستار نصب و در موزه يا آتشكده يا جاي مناسب ديگري قرار داد ـ سوم چون ممكن است در آتيه موبد زاده اي داوطلب مراسم نوزودي گردد ، اين زيورآلات شايسته است مانند سابق در صندوق بانك به امانت گذاشته شود .

 در جلسات بعد روي هر سه نظريه بالا بحث و در اطراف وجوانب هر يك بويژه نظر دوم تحقيقاتي به عمل آمد و بالاخره قرار شد مثل سابق در صندوق بانك به نام موبد رستم آذرگشسب باقي بماند .

در اوايل سال 1353 مجدداً اين موضوع در جلسات كنكاش مطرح و قرار شد زيورآﻻت را در جعبه اي گذاشته پس از لاك و مهر كردن به صندوق هيئت نظارت بر سرمايه انجمن به طور امانت بسپارند . به منظور اجراي آن از طرفي با هئيت نظارت بر سرمايه تماس گرفته شد و از طرف ديگر از مجموعه زيور آلات صورت برداري شد . متاسفانه بازهم اشكالاتي دراين كار پيدا شد و موضوع معوق ماند تا اواخر سال ١٣٥٨ كه بنا به اصرار موبد رستم آذر گشسب در جلسه روز 16/12/58 كنكاش اين مجموعه ( زيور آلات نوزودي ) مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و در جعبه اي گذاشته و لاك و مهر شد و مقرر گرديد آقاي موبد فيروز آذر گشسب صندوقي در بانك گرفته و جعبه نامبرده را به امانت از طرف كنكاش در آن محفوظ نگهدارد .

٣ ـ موضوع ديگري كه جلسات متعدد كنكاش را به خود اختصاص داد موضوع خيله دستوران در پير سبز بود كه از قديم در مجاورت محل پير ساخته شده بود و هر سال موبدان و موبدزادگان هنگام زيارت پير در آن اقامت مي كردند ،ولي در سالهاي 50/1349 در حين نوسازي محل پير و گسترش آن خيله دستوران را نيز خراب نموده به جايگاه پير منضم نموده بودند.

در اثر خراب شدن خيله دستوران كنكاش موبدان در صدد چاره جويي برآمد و بالاخره پس از زحمات زياد توانست خيله ديگري را بر روي خيله روان شاد رستم خدامراد با مس بنا نمايد كه ساختمان آن در سال 1352 پايان پذيرفت ، هزينه كل ساختمان خيله پير سبز بالغ بر ـ /776 ، 302 ريال شد كه افراد خير انديش از موبد و بهدين از جيب فتوت خود پرداختند .

با كمال تاسف در بهار دو سال بعد ديوار عقبي خيله ساخته شده ، در اثر اصابت سنگ بزرگي كه همراه با سيل و آب باران از كوه غلتيده بود، خراب شد و به قسمت هاي ديگر خيله نيز خساراتي وارد آمد . تعمير خيله سال ها به تاخير افتاد تا بالاخره در سال 1361 خورشيدي پس از جمع آوري وجوه لازم از دهشمندان انجام پذيرفت . هزينه كل تعمير بالغ بر ـ / 700 ، 523 ريال شد كه موبدان وموبد زادگان اهداء نمودند .

 كنكاش موبدان تهران / دوره جديد

از نخستین روزهای سال ١٣٥٨ خورشيدي و حتي مدت ها پيش از آن افرادي از موبدان و موبد زادگان چه در جلسات كنكاش و چه در نشست و برخاستهاي معمولي از هم مي پرسيدند ـ تا كي بايد اين دوره فترت دوام داشته باشد ؟ چرا نبايد انتخاباتي به عمل آيد و جلسات رسمي كنكاش تشكيل شود ، علت اين بي تفاوتي ها چيست ؟ چه سازماني بايد به داد جماعت زرتشتي برسد ؟ وچرا ما موبدان نبايد مانند ديگران سازمان رسمي داشته باشيم ؟

اينگونه گفتگو ها و پرسش و پاسخ ها مدتها رد و بدل مي شد و هنگامي كه اكثريت موبدان مقيم تهران با موضوع انتخابات موافقت حاصل نمودند در مرامنامه و اساسنامه كنكاش كه در سال 1330 نوشته شده بود اصلاحاتي بعمل آمد و بالاخره در چهل و چهارمين جلسه كنكاش موبدان كه در روز سپندا مزد و خورداد ماه ١٣٤٨ يزدگردي ( ٣/٣/٥٨ ) در محل سازمان محترم فروهر تشكيل شد ، مرامنامه و اساسنامه اصلاح شده كنكاش خوانده شد و مورد تصويب قرار گرفت ومقرر گرديد روز پنج شنبه ١٧ /٣/٥٨ مجمع عمومي موبدان برگزار شود تا اساسنامه و مرامنامه كنكاش به تصويب برسد و يازده نفر نيز بعنوان اعضاي كنكاش موبدان تهران انتخاب شوند.

بنابراين آگهي زير براي همه موبدان و موبد زادگان فرستاده شد :

از همه موبدان و موبدزادگان مقيم تهران از مرد و زن و پسر و دختر بالاتر از ١٨ سال تمام خواهشمند است در مجمع همگاني كه از ساعت چهار بعد از نيمروز فروردين و خورداد ماه ١٣٤٨ يزدگردي برابر ١٧/٣/٥٨ در سازمان فروهر برگزار مي شود حضور بهم رسانند :

دستور جلسه :

١ ـ گزارش مختصر دوره هاي گذشته كنكاش موبدان يزد و تهران

٢ ـ قرائت اساسنامه و مرامنامه كنكاش موبدان و تصويب آن

٣ ـ انتخاب يازده نفر به عنوان اعضاي دوره جديد كنكاش موبدان تهران

از سوي كنكاش ـ موبد اردشير آذرگشسب

 ومجمع همگاني كه با شركت ٦٥ نفر برگزار شد پس ازتصويب اساسنامه و مرامنامه كنكاش ١١ نفر افراد زير را به عضويت كنكاش انتخاب نمودند و اينان در اولين جلسه هيئت رئيسه را بين خود تعيين نموده و رسماً مشغول به كار شدند .

اعضاي گردش اول كنكاش موبدان

موبد اردشير آذرگشسب ( رئيس ) ـ دكتر كيخسرو شهرويني ( نايب رئيس ) ـ مهندس بهمن جمشيدي ( دبير ) ـ دكتر سيروس خورشيديان ( خزانه دار ) ـ موبد فيروز آذر گشسب ( بازرس ) ـ مهندس تيرانداز مزديسني ( عضو ) ـدكتر مهربان شهرويني ( عضو ) ـ بانو همايون جمشيديان (عضو ) ـ موبد رستم شهزادي (عضو ) ـ دكتر جهانگير رشيدي ( عضو ) ـ آقاي مهربان زرتشتي ( عضو ) .

چون چند تن از اعضاي كنكاش يكي پس از ديگري بخارج از كشور يا به شهرهاي داخلي مسافرت نموده و در نتيجه اغلب براي تشكيل جلسه اكثريت حاصل نمي شد به اجبار و بعد از متجاوز از دو سال فعاليت پي گير، طي آگهي از موبدان و موبدزادگان خواسته شد تا براي انتخاب اعضاي گردش دوم كنكاش در روز رشن ايزد و امرداد ماه برابر ١٤ امرداد ماه ١٣٦٠ در سالون سازمان محترم زنان حضور بهم رسانند .

اعضاي گردش دوم كنكاش موبدان :

موبد اردشير آذر گشسب ( رئيس ) ـ دكتر جهانگيراشيدري ( نايب رئيس ) ـ موبد فيروزآذر گشسب ( خزانه دار ) ـ آقاي رشيد خورشيديان ( دبير ) ـ خانم همايون جمشيديان ( بازرس ) ـ آقاي هرمزديار خورشيديان ( عضو ) ـ موبد رستم شهزادي ( عضو ) دكتر رشيد اهورايي ( عضو ) ـ مهندس بهمن جمشيدي ( عضو ) ـ خانم مرواريد يگانگي ( عضو ) ـ آقاي جهانگير اشيدري ( عضو ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  ـ نقل از كتاب فرزانگان زرتشتي نوشته رشيد شهمردان

نوشته شده توسط بوذرجمهر پرخیده  | لینک ثابت |